مقدمه

حضور در پروژه های نفتی و پالایشگاه ها جهت ساخت کلیه ساختمان های با ضریب ریسک بالا و ازجمله ساخت ساختمان های ضد انفجار تخصص گروه مهندسی پارس نصب آفرین و کارکنان آن می باشد. لذا با حضور در پروژه ساخت ساختمان Substation واحد ایزومرسزاسیون پالایشگاه شیراز این شرکت اقتدار و مدیریت و برنامه ریزی خود را نشان داده است.

کار فرما:

شرکت جندی شاپور

مشاور:

ندارد

پیمانکار:

شرکت پارس نصب افرین

متراژکار ،احجام : اجرای ساختمان Substation واحد ایزومرسزاسیون پالایشگاه شیراز- ساخت کامل مجموعه از خاکبرداری تا کلید تحویل طبق نقشه های اجرایی