مقدمه

شرکت مهندسی پارس نصب آفرین با تکیه بر تجربه ودانش فنی خود و حضور در منطقه محروم استان سیستان و بلوچستان اقدام به احداث حوضچه های تصفیه خانه در منطقه تلنگ، پلان و پیر سهراب نمود و با توجه به اهمیت اجرای حوضچه های سایت تصیفه خانه این منطقه اقدامات لازم صورت پذیرفت و نتیجه آن تحویل به موقع و رضایت 100% کارفرما را در برداشت .

کار فرما:

شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان

مشاور:

مهندسین مشاور طوس آب

پیمانکار:

شرکت پارس نصب افرین

متراژ کار ،احجام : احداث حوضچه های بتنی درجا در ابعاد مختلف جهت لوله های سایز 600 م.م و 400 م.م