تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران 2 ساله
گواهینامه حفاظت فنی و بهداشت کار
مدرک مسئول HSE
گواهینامه ثبت ارزش افزوده