قبلی بعدی متراژکار ،احجام : احداث حوضچه های بتنی درجا در ابعاد مختلف جهت لوله های سایز 600 م.م و 400 م.م مقدمه شرکت مهندسی پارس نصب آفرین با تکیه بر تجربه ودانش فنی خود و حضور در منطقه محروم استان سیستان