متراژکار ،احجام : اجرای خطوط انتقال آب با لوله 200 تا 800 م.م GRP و لوله پلی اتیلن 110 م.م تا 300م.م و اجرای کلیه منهول های آجری وبتنی در تمام ابعاد

مقدمه

با حضور بانک جهانی در پروژه های آب و فاضلاب شیراز در سال 85 و سرمایه گذاری گسترده در این زمینه شرکت مهندسی پارس نصب آفرین افتخار حضور و اجرای عملیات های مختلف از جمله خطوط انتقال آب GRP وپلی اتیلن را در وسعت بسیار زیاد در هردو زون 11 و 14 را دارد.

کار فرما:

شرکت آب و فاضلاب شیراز

مشاور:

مهندسین مشاور ایرانآب

پیمانکار:

شرکت پارس نصب افرین