صلاحیت پیمانکاری سال 1400( گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اب 5 ابنیه 5)
صلاحیت پیمانکاری سال 1398( گواهینامه صلاحیت و پیمانکاری اب 5 ابنیه 5
صلاحیت پیمانکاری سال 1396 ( گواهینامه صلاحیت پیمانکاری آب 5)
گواهینامه حفاظت فنی و بهداشت کار
گواهینامه ایمنی پیمانکاران
مدرک مسئول HSE
مدرک مسئول HSE
گواهینامه ثبت ارزش افزوده
Iso 14001:2004
Ohsas18001:1999